Woonzorgcentrum Compostela

HOE ZORG IK ERVOOR DAT KNELPUNTBEROEPEN BINNEN DE ZORGSECTOR INGEVULD RAKEN?
EEN HR-BELEID DAT INZET OP DIVERSITEIT

Woonzorgcentrum Compostela

Woonzorgcentrum Compostela wil kwaliteitsvolle zorg op maat bieden aan ouderen in zowel thuisondersteunende als thuisvervangende diensten (rust-en verzorgingstehuis, dagopvang, kortverblijf, assistentiewoningen en lokaal dienstencentrum). Het wil bovendien een fijne werkplek zijn voor al haar medewerkers.

De zorgsector zal de volgende jaren veel nieuwe medewerkers nodig hebben. Heel wat vacatures behoren echter tot een knelpuntberoep en raken moeilijk ingevuld. Om deze uitdaging het hoofd te blijven bieden is een creatief HR-beleid noodzakelijk.

Compostela kent een zeer grote diversiteit binnen de personeelsequipe. Diversiteit gaat hier niet alleen over andere culturen, maar ook over verschillende leeftijden en opleidingsniveaus. Op een proactieve en positieve wijze een antwoord bieden op deze diversiteit is essentieel als organisatie. Een goed HR-beleid moet rekening houden met deze diversiteit en dit beschouwen als een opportuniteit in plaats van een bedreiging of een last. Dat is ons uitgangspunt .

WZC Compostela heeft hiervoor een sterk diversiteitsplan ontwikkeld met als doelstelling het bestaande personeel te behouden, de talenten die er zijn te laten doorstromen en de instroom van nieuwe medewerkers te optimaliseren .

Het diversiteitsplan omvat verschillende fases en acties :

Als basis heeft een externe firma onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de medewerkers. Op grond van deze resultaten is er een actieplan ontwikkeld rond volgende thema’s: een leeftijdsbewust personeelsbeleid; culturele diversiteit; verhogen van de werkbaarheid ; taalinitiatieven en het uitbouwen van een netwerk.

Ons leeftijdsbewust personeelsbeleid heeft een boost gekregen door het organiseren van vormingen betreffende het voeren van loopbaangesprekken en eindeloopbaanmaatregelen. Alle personeelsleden hebben sessies van “de generatiebril” gevolgd om een beter inzicht te krijgen in de specifieke kenmerken van de verschillende generaties op de werkvloer.

Om het omgaan met culturele diversiteit te verankeren in de dagdagelijkse werking zijn er ludieke acties op touw gezet zoals multicultidagen voor zowel personeel, bewoners, familie en bezoekers.

De werkbaarheid is verhoogd door vormingssessies rond stressreductie en de opvang van nieuwe medewerkers . Verschillende personeelsleden zijn via deeltijds werken/deeltijds studeren kunnen doorstromen naar een andere functie.

Een verbetering van het Nederlands is bekomen door taalcoaching op de werkvloer .

Hiervoor hebben wij beroep gedaan op verschillende externe actoren die actief zijn in tewerkstelling, onderwijs, lokale besturen, opleidingsinstanties, … Deze samenwerking heeft een enorme meerwaarde betekend. Door het uitbouwen van dit netwerk hebben we onze eigen werking kunnen versterken en meer bekendheid gekregen als interessante werkgever.

De verschillende acties zijn telkens uitvoerig besproken op zowel directie- als werknemersniveau. Hierdoor is het project breed gedragen.

Ons personeelsbestand telt momenteel 37% medewerkers van andere origine (26 verschillende landen van herkomst) en 38% 50-plussers . Dit tegenover respectievelijk 26% en 31% vóór de start van het project in 2014.

Om ons succesverhaal breed kenbaar te maken zodat anderen ook de stap willen zetten, hebben wij ons ingeschreven voor de Talent Mobility Award. Een dergelijk diversiteitsplan is niet evident. Het vraagt tijd en middelen . Maar als investering in de toekomst maakt het wel degelijk een verschil.

Feedback van de jury

Het is een pragmatisch project dat start vanuit medewerkers en effectief met verschillende thema's van personeelsbeleid aan de slag gaat en hierbij creatief gebruik maakt van externe partners en medewerkers. De eerste case waar men wil inzetten op diversiteit om de recruteringsproblemen op te lossen - en bovendien met succes. Een diversiteitsplan is niet nieuw, maar deze aanpak is zeer uitgebreid.

Hebt u een vraag over de Talent Mobility Award?

Neem contact op met Ascento via 015 80 01 14 of talentmobilityaward@ascento.be