Onderzoek toont aan dat het langdurig ziekteverzuim binnen organisaties verder blijft stijgen. Ascento streeft ernaar om via re-integratiecoaching het prangende probleem rond de activering van langdurig zieken op de arbeidsmarkt proactief en reactief, maar vooral positief aan te pakken. Door onze expertise spelen we zowel in op de noden van de werknemer, werkgever en het wettelijk kader zoals vanaf januari 2017 van kracht is.


De 5 stappen in het re-integratietraject

Re-integratie van zieke medewerkers is een wettelijke verplichting. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer speelt in het re-integratietraject een belangrijke rol zowel wat overleg als opvolging betreft. Het doel van de nieuwe procedure is duidelijk: het re-integratietraject wil de re-integratie bevorderen van de werknemer die het overeengekomen werk niet kan uitoefenen door tijdelijk of definitief aangepast of ander werk te voorzien.

Hier krijgt u een stapsgewijs overzicht van de nieuwe re-integratieprocedure voor langdurig zieken binnen een onderneming

Stap 1:    Opstart van procedure re-integratietraject
De procedure wordt opgestart door een re-integratieverzoek aan de preventieadviseur-adviserend geneesheer (PA-AG) op initiatief van:

 • Werknemer en/of behandelend arts
 • Adviserend geneesheer van de mutualiteit
 • Werkgever
  De werkgever kan wel pas initiatief nemen na een onafgebroken periode van 4 maanden arbeidsongeschiktheid of nadat hij een attest van de behandelende geneesheer van de werknemer heeft ontvangen waaruit de definitieve ongeschiktheid blijkt.

Stap 2: Re-integratiebeoordeling door preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
PA-AG verwittigt andere partijen en nodigt de werknemer uit voor een re-integratiebeoordeling. De PA-AG gaat na of de werknemer op termijn, al dan niet met aanpassing van de werkpost, zijn overeengekomen werk nog kan uitoefenen. Hij bekijkt de mogelijkheden tot re-integratie in functie van de arbeidscapaciteiten van de werknemer. Om tot zijn besluit te komen, kan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer overleg plegen met de behandelende geneesheer, met andere preventieadviseurs en met de adviserend geneesheer ziekenfonds en met andere personen die een nuttige bijdrage kunnen leveren in het re-integratietraject. Tenslotte maakt hij een verslag van zijn bevindingen en van het overleg. Vult een formulier in en brengt alle partijen op de hoogte. Dit formulier komt in het gezondheidsdossier van de werknemer.

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer dient een beslissing te nemen binnen de 40 werkdagen na ontvangst van het re-integratieverzoek.

5 mogelijke beslissingen die hij kan vermelden op het formulier voor de re-integratiebeoordeling:

 • Traject A: Werknemer is tijdelijk arbeidsongeschikt en in staat om tijdelijk aangepast of ander werk te verrichten. Het is mogelijk dat de werknemer op termijn zijn job terug zal kunnen uitoefenen, eventueel mits aanpassing van de werkpost. In tussentijd kan de werknemer een aangepast of ander werk uitvoeren. De PA-AG legt hiervan de modaliteiten vast en herbekijkt het traject op een tijdstip dat hij bepaalt. De werkgever heeft 55 werkdagen de tijd om een re-integratieplan op te stellen.
   
 • Traject B: Werknemer is tijdelijk arbeidsongeschikt maar niet in staat om tijdelijk aangepast of ander werk te verrichten. Het is mogelijk dat de werknemer op termijn zijn job terug zal kunnen uitoefenen, eventueel mits aanpassing van de werkpost. In tussentijd is hij niet in staat om aangepast of ander werk uit te voeren. De PA-AG herbekijkt het traject op een tijdstip dat hij bepaalt.
   
 • Traject C: Werknemer is definitief arbeidsongeschikt maar wel in staat om aangepast of ander werk uit te voeren. De werknemer is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten. Hij is wel in staat om een aangepast of ander werk uit te voeren, eventueel mits aanpassingen van de werkpost. De PA-AG legt hiervan de modaliteiten vast. De werkgever heeft 12 maanden de tijd om een re-integratieplan op te stellen.
   
 • Traject D: Werknemer is definitief arbeidsongeschikt en niet in staat om aangepast of ander werk uit te voere. De werknemer is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk uit te voeren en is ook niet in staat om ander werk uit te voeren bij de werkgever. Het re-integratietraject wordt stopgezet.
   
 • Traject E: Re-integratietraject is niet aangewezen. De PA-AG oordeelt dat het niet aangewezen is om een re-integratietraject te starten. De PA-AG herbekijkt elke 2 maanden of hij een re-integratietraject kan opstarten.

Stap 3: Re-integratieoverleg
Voor de opmaak van een re-integratieplan  wordt overleg gepleegd tussen werkgever en de PA-AG die de beoordeling heeft gemaakt, werknemer en anderen* die kunnen bijdragen tot  het slagen van het  re-integratietraject.

Stap 4: Opmaak van het re-integratieplan/verslag
Opmaak van het re-integratieplan door de werkgever als PA-AG oordeelt dat er een tijdelijk of definitief aangepast of ander werk mogelijk is of opmaak van een verslag  bij onmogelijke re-integratie.
Het re-integratieplan bevat één of meerdere van volgende concrete en gedetailleerde maatregelen:

 • een omschrijving van de redelijke aanpassingen van de werkpost;
 • een omschrijving van het aangepast werk: het volume van het werk, het uurrooster van de werknemer en desgevallend de progressiviteit van de maatregelen;
 • een omschrijving van het ander werk: de inhoud, het volume en het uurrooster van het werk en desgevallend de progressiviteit van de maatregelen;
 • de aard van de voorgestelde opleiding om de nodige competenties te verwerven voor het aangepast of ander werk;
 • de geldigheidsduur van het plan.

De PA-AG bezorgt het re-integratieplan aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Deze neemt dan een beslissing over de arbeidsongeschiktheid in het kader van de ZIV-wetgeving (dus in het licht van de capaciteit van de werknemer op de arbeidsmarkt in het algemeen).
Het re-integratieplan vermeldt de beslissing van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Indien nodig past de werkgever het plan aan.

De werknemer ontvangt het plan van de werkgever binnen een termijn van:

 • ofwel 55 werkdagen na ontvangst van de re-integratiebeoordeling waarin de PA-AG een tijdelijke aanpassing of een tijdelijk ander werk voorstelt;
 • ofwel 12 maanden na ontvangst van de re-integratiebeoordeling waarin de PA-AG een definitieve aanpassing of op definitieve basis een ander werk voorstelt.

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het re-integratieplan stemt de werknemer al dan niet in met het plan en bezorgt het terug aan de werkgever. Stemt hij in met het plan, dan moet hij het ondertekenen voor akkoord. Stemt hij er niet mee in, dan vermeldt hij de redenen hiervoor.

De PA-AG maakt het plan (of het verslag van de werkgever indien hij geen plan opmaakt) op zijn beurt over aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Hij voegt het ook toe aan het gezondheidsdossier van de werknemer.

Stap 5: Uitvoering/opvolging re-integratieplan
De PA-AG volgt de uitvoering van het re-integratieplan op regelmatige basis op. Hij doet dit in overleg met de werkgever en de werknemer.
De werknemer kan steeds een spontane raadpleging bij de PA-AG vragen om zijn traject te herbekijken indien hij meent dat de maatregelen niet meer aangepast zijn.
 

Constructieve ondersteuning binnen en buiten het wettelijk kader

De re-integratiecoaching van Ascento is vooral gericht op langdurig zieken met psychosociale problemen. Een aanpak die aangewezen is om de werkhervatting soepel en snel(ler) te doen verlopen. Ascento is vooral van mening dat het belangrijk is dat zowel de werknemer als de werkgever rond de tafel gaan zitten, waarbij de re-integratiecoach op een modererende en professionele manier optreedt als verbindende factor. Ascento ondersteunt in het opstellen en monitoring van het re-integratieplan. Daarnaast zoeken we mee naar alle mogelijke alternatieven inclusief externe oplossingen in latere fase.

Het traject bestaat uit verschillende fases:

 • Ondersteuning in intake en re-integratie overleg.
  Er wordt gestart met 2 uitgebreide gesprekken met de werknemer, samengezeten met de leidinggevende en HR-verantwoordelijke en geëindigd met een driehoeksgesprek met alle partijen samen. Het resultaat van die gesprekken wordt vastgelegd in een schriftelijke rapportage die als basis dient voor het re-integratieplan of -verslag.  
   
 • Indien overleg leidt tot een reintegratieplan: Begeleiding re-integratie op de werkvloer. 
  We geloven sterk in de continuïteit in de communicatie tussen de verschillende partijen, met werkgever, werknemer en HR. We voorzien coaching voor de werkgever en –nemer om de re-integratie op de werkvloer zo goed mogelijk te laten verlopen.
   
 • Indien uit overleg blijkt dat er geen re-integratie mogelijk is: Exploratie externe arbeidsmarkt.
  Indien de verhoopte resultaten niet bereikt zijn, kan aan de werknemer de optie aangeboden worden om samen met de re-integratiecoach te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op de externe arbeidsmarkt. Er wordt dan samen onderzocht welke richting de werknemer uit wil gaan, wat de motiverende factoren en de verschillende mogelijkheden zijn. Dit kan in verschillende coachingsessies en persoonlijke gesprekken.


Los van de regelgeving blijkt re-integratiecoaching immers een progressieve en constructieve manier te zijn om het werk terug op te vatten. Niet alleen wordt de drempel om terug aan de slag te gaan verlaagd, er wordt ook een eerlijke kans gecreëerd zonder frustraties bij werkgever én werknemer.

 

Krijg informatie van een expert

Ascento helpt afwezigen terug aan de slag en geeft uw verzuim- en re-integratiebeleid vorm.